01:33
01:33
00:56

Su Raisport… Lucchetta vs Zaytsev

02:15
12:20

Perugia: Ivan Zaytsev da #EPCC